แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ปี2564-2566)
ประกาศปรับปรุงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พ.ศ. 2564 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)