นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายของ

นายมนัส  ใจเจน

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แถลงต่อ สภาเทศบาลตำบลกระจับ

วันที่    11   พฤษภาคม  2564

------------------------------------------------

เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลกระจับ

         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบ นั้น

           กระผม นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกาศให้กระผม นายมนัส   ใจเจน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ  และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกระจับ มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ กับทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่  ภาคเอกชน  กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ และประชาชน

         ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกระจับ มีความเจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงาน พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้เทศบาลตำบลกระจับมีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย  ดังนั้น ในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผม และคณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ ในด้านต่างๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ ให้เป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับการอยู่อาศัย   มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “กระจับน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข” โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลกระจับ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้  6 ด้าน คือ

1. นโยบายเร่งด่วน

2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการบริหาร

4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วน

                 1.1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

                 1.2 ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

                1.3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคติดต่อ อาทิ เช่น Covid – 19

                 1.4 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนและเขตเทศบาล

                 1.5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                 2.1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

                 2.2 ให้ความสำคัญ ดูแล เอาใจใส่ และสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุ

                  2.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การกีฬา และฝึกประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะ

                 2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา สร้างความแข็งแรง และความสามัคคีภายในชุมชนและภายในองค์กร

                 2.5 เปลี่ยนแปลงบึงกระจับเป็นแหล่งท่องเที่ยว Land Mark แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

                 2.6 เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชน

3. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการบริหาร

                 3.1 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                 3.2 ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขฯ/ผู้นำชุมชน

                 3.3 เข้าถึงประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึง

                 3.4 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองที่สำคัญให้ดูสวยงาม

                 4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับให้สะอาดน่ามอง

                 4.3 รณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

5. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                 5.1 พัฒนาดูแลถนนหนทางในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองสะอาด

                 5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง ประดับไม้ดอก ไม้ประดับ

                 5.3 ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะและสถานที่

ออกกำลังกาย

                 5.4 สร้างระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ

                 5.5 ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง

                 5.6 ปรับปรุงระบบการระบายน้ำให้สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วม

6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

                 6.2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้สามารถใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ที่เคารพจากนโยบายทั้ง 6 ด้าน กระผมได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกระจับในวันนี้ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพื้นฐานความเป็นจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกระจับทุกฝ่าย ทุกระดับ พร้อมแล้วที่จะนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข และขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงาน และดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และ จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

                                                                                                                ขอบคุณครับ    
                                    

                                                                                                               นายมนัส   ใจเจน  
                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ