รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลกระจับ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน