รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกระจับ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565