หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการประปา จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บึงกระจับ) ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (รร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566