การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อิ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566