ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะในการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล

26 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะในการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล
วันที่ 26 มกราคม 2567 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ กล่าวต้อนรับ นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ในการตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามภารกิจที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ของจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลกระจับ
ในการนี้ได้ลงพื้นที่ ดูการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ และกราบนมัสการหลวงพ่ออโณทัยอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!