ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ