ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (แลล บก.01) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 16

10 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ