ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ

6 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ