ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 26/4

17 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ