ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/tc8b0t

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
22
เมื่อวาน
162
เดือนนี้
2,582
เดือนก่อน
4,314
ปีนี้
14,256
ปีก่อน
23,291

ข้อมูล เทศบาลประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอบ้านโป่งห่างจากอำเภอบ้านโป่ง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชไร่และทำนา ซึ่งเดิม   มีฐานะเป็น“สุขาภิบาลกระจับ”  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2506  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 114 หน้า 2626  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกระจับ”  เป็น  “เทศบาลตำบลกระจับ” ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล  เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา มีพื้นที่ จำนวน   9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 323  (ถนนทรงพล)  ตัดผ่าน   โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนน ข้างละ  500  เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  65  กิโลเมตร

        ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษมสายเก่า (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่  49  หมู่ที่  9  ตำบลหนองอ้อ  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  บนเนื้อที่  1  ไร่  1  งาน   94  ตารางวา

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา

          “ บริการดีมีมาตรฐาน สานสร้างสังคมเป็นธรรม นำสู่เมืองน่าอยู่ ”

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ

1.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐาน

     และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

     พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ

6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง

7.  สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การเมืองการปกครอง

        โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล ในปัจจุบัน  เทศบาลตำบลกระจับประกอบด้วย  2  องค์กร 2 ส่วนที่สำคัญ  คือ  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

        สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน  12  คน  เรียกว่า สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ  4  ปี

        นายกเทศมนตรี

        นายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล               มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี

        นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ได้ไม่เกิน จำนวน  2  คน 

        นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล จำนวนรวมกันไม่เกิน 2 คน    

        นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองแล้ว  เทศบาลตำบลกระจับยังประกอบด้วยพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณของเทศบาลฯ   มีหน้าที่รับผิดชอบในงานประจำทั่วไปตามส่วนการงานต่างๆ  โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด  คือ  ปลัดเทศบาล   เป็นผู้บังคับบัญชารองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเป็นรูปพระอาทิตย์ฉายแสงส่องสว่างเหนือบึงกระจับ ซึ่งมีความหมายถึง ประชาชนในเจตเทศบาลตำบลกระจับ ที่มีความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง เปรีบบเสมือนกับแสงของพระอาทิตย์ที่ฉายฉานเหนือบึงกระจับ
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลหนองอ้อ 0 0 0 0 คน
หมู่ 0 (หนองอ้อ) 3 25 27 52 คน
หมู่ 3 หัวโป่ง 144 110 131 241 คน
หมู่ 4 หนองอ้อ 27 62 67 129 คน
หมู่ 5 บ้านสามแยกกระจับ 398 32 391 423 คน
หมู่ 9 บ้านหนองกระจ่อย 284 434 467 901 คน
หมู่ 10 บ้านหนองตะแคง 516 667 734 1,401 คน
หมู่ 11 บ้านทุ่งน้อย 852 656 719 1,375 คน
หมู่ 13 บ้านโรงข้าวสาร 99 81 94 175 คน
หมู่ 14 บ้านหนองเจริญ 264 348 386 734 คน
หมู่ 15 บ้นาทุ่งเจริญ 185 301 309 610 คน
ตำบลดอนกระเบื้อง 0 0 0 0 คน
หมู่ 2 บ้านดอนกระเบื้อง 94 739 812 1,551 คน
หมู่ 4 บ้านดอนกระเบื้อง 345 340 383 723 คน
หมู่ 5 บ้านหนองกระถิน 27 64 63 127 คน
หมู่ 9 บ้านร่วมใจพัฒนา 91 169 174 343 คน
ข้อมูลรวม : คนสภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้ง

        เทศบาลตำบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอบ้านโป่ง ห่างจากอำเภอบ้านโป่ง ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีพื้นที่ จำนวน 9.1 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณชุมชนมีถนนสายสำคัญผ่าน คือ ทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 323 ( บ้านโป่ง -กาญจนบุรี) ตัดผ่าน โดยขอบเขตพื้นที่เทศบาลมีลักษณะตั้งฉากกับถนนสายสำคัญดังกล่าว มีระยะออกไปจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 เมตร

        พื้นที่ของเทศบาลมีอาณาเขตติดต่อ             ดังนี้

        ทิศเหนือ         ติดต่อ   ตำบลหนองอ้อ          อำเภอบ้านโป่ง          จังหวัดราชบุรี

        ทิศตะวันออก    ติดต่อ   ตำบลสระกระเทียม    อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

        ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลหนองอ้อ          อำเภอบ้านโป่ง         จังหวัดราชบุรี

                                       ตำบลดอนกระเบื้อง     อำเภอบ้านโป่ง         จังหวัดราชบุรีและ

                                       ตำบลดอนกระเบื้อง     อำเภอโพธาราม        จังหวัดราชบุรี

          ทิศตะวันตก    ติดต่อ   ตำบลดอนกระเบื้อง     อำเภอบ้านโป่ง         จังหวัดราชบุรี

                                        ตำบลหนองอ้อ           อำเภอบ้านโป่ง         จังหวัดราชบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

        ลักษณะภูมิอากาศในรอบปี    แบ่งออกเป็น    3   ฤดู     ดังนี้

        ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่                   เดือนมีนาคม         ถึง    เดือนมิถุนายน

        ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่                  เดือนกรกฎาคม      ถึง     เดือนตุลาคม

        ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่                  เดือนพฤศจิกายน   ถึง     เดือนกุมภาพันธ์

        ในเขตเทศบาลตำบลกระจับ จะมีฝนตกชุกในราวเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และจะมี    ช่วงแล้งมากในระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกปี

เนื้อที่

        เทศบาลตำบลกระจับ   มีเนื้อที่ประมาณ  9.1  ตารางกิโลเมตร  

ภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลกระจับ  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืชและทำนา   มีพื้นที่จำนวน 9.1 ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 4 เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนทรงพล) ตัดผ่าน โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกล่าวจากศูนย์กลางถนนข้างละ 500 เมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  65  กิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

        โครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตำบลกระจับ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันประชากรวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลกระจับประกอบอาชีพรับจ้าง เป็นช่างฝีมือในโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการด้านต่างๆ มีดังนี้

        สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive ) ได้เป็น  3  ขนาด  คือ

        โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ( เงินลงทุนมากกว่า  100  ล้านบาท ) จำนวน  8  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ

        โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ( เงินลงทุนระหว่าง 10 – 100 ล้านบาท ) จำนวน 35 แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ผลิตภัณฑ์กระดาษ โรงสี ขุดตักดิน อู่ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ และอื่นๆ

        โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงินลงทุนต่ำกว่า  10 ล้านบาท ) จำนวน  89  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นอู่ต่อรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต์ โรงงานประเภทแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี  สิ่งทอ  ห้องเย็น     และอื่นๆ

        สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจำนวนการจ้างงาน (Labor  Intensive )

มีรายละเอียด ดังนี้

        - อู่ต่อรถ  จำนวน  71  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  15  แห่ง  และขนาดเล็ก  56  แห่ง

        - โรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน  13  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  7  แห่ง   ขนาดกลาง  3  แห่ง  และขนาดเล็ก  3  แห่ง

        - โรงงานประเภทสิ่งทอ  จำนวน  7  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่  2  แห่ง  ขนาดกลาง   3  แห่ง  และขนาดเล็ก  2  แห่ง

        - โรงงานประเภทแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำนวน  10  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  2  แห่ง  และขนาดเล็ก  8  แห่ง

        โรงสี  จำนวน  2  แห่ง  เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  1  แห่ง  และขนาดเล็ก  1  แห่ง

        สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ( ธุรกิจค้าปลีก ) ได้แก่

        - สถานีบริการน้ำมัน                 จำนวน  4    แห่ง

        - ห้างสรรพสินค้า                    จำนวน  2    แห่ง

        - มินิมาร์ท                             จำนวน  3    แห่ง

        - ร้านค้าทั่วไป                        จำนวน  50  แห่ง

        - ตลาดนัด                            จำนวน   5   แห่ง

        - แผงลอย                            จำนวน 100  แห่ง

        สถานประกอบการด้านบริการ

        - โรงแรม                              จำนวน   2   แห่ง

        สถานประกอบการด้านการเงิน/ธนาคาร

        - ธนาคาร                              จำนวน   7   แห่ง

          นอกจากนี้  ประชาชนในพื้นที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่  การทำนา  และพืชไร่  (อ้อย)  ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาล ทำให้ระดับรายได้ไม่แน่นอน สำหรับการปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงโคนม  เป็ด  ไก่  และสุกร  ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ     3 ใน 10 ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร  ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะส่งขายน้ำนมดิบแก่สหกรณ์โคนมหนองโพ ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) โดยปัจจุบัน  การเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที่ จะเป็นการปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์แก่โค และสุกรดังกล่าว

        เกษตรกรรม  จากพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล จำนวน  5,687.50  ไร่  เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร  3,314.94   ไร่  คิดเป็นร้อยละ  58.28  ของเทศบาล  โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือ  พืชไร่  ได้แก่  ข้าวและอ้อย  

สภาพทางสังคม

        ลักษณะทางสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกระจับมีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน)  โดยประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ  85 โดยในพื้นที่เทศบาล  มีศาสนสถาน  จำนวน 1 แห่ง คือ วัดจันทาราม  ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ  ที่ชาวบ้านโป่ง และประชาชนในพื้นที่อื่นให้ความเคารพอย่างมาก  นอกจากนี้ประชาชนในตำบลดอนกระเบื้อง  ที่อยู่ในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนาคริสต์  โดยมี  ศาสนสถาน  จำนวน 1 แห่ง  คือ  วัดนักบุญมิคาเอล   ซึ่งศาสนสถานทั้ง   2  แห่ง  ในพื้นที่ล้วนมีความเก่าแก่  และเป็นที่เคารพของประชาชนมาอย่างยาวนาน

 

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา 

        โรงเรียนเทศบาลบาลตำบลกระจับมีโรงเรียนในเขตพื้นที่  รวม  3  โรงเรียน   จำแนกเป็น

        โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก

        โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน  2 โรงเรียน

        1)  โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ) จำนวน 1  โรงเรียน  ได้แก่   โรงเรียนวัดจันทาราม

        2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ  จำนวน  1  แห่ง

ศาสนา

        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกระจับมีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย จีน ไทยโยนก (ยวน)  โดยประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นอัตรา  ร้อยละ  85  โดยในพื้นที่เทศบาล   มีศาสนสถาน จำนวน  1 แห่ง คือ วัดจันทาราม  ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ  ที่ชาวบ้านโป่ง และประชาชนในพื้นที่อื่นให้ความเคารพอย่างมาก  นอกจากนี้ประชาชนในตำบลดอนกระเบื้อง  ที่อยู่ในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนาคริสต์  โดยมี ศาสนสถาน  จำนวน  1  แห่ง  คือ  วัดนักบุญมิคาเอล

ลักษณะทางวัฒนธรรม

        เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกระจับ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ภาคกลาง  จึงมีขนบ-ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไป โดยมีการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆ  ทางศาสนา เช่น การอุปสมบท  วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  นอกจากนี้ประชากรในพื้นที่มีลักษณะการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวใหญ่   และยังมีการรวมตัวกันทางสังคม และวัฒนธรรมประเพณีของชนบางกลุ่มอยู่  รวมถึงความร่วมมือทางด้านสังคม   มีการจัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน 12  ชุมชน  ลักษณะความร่วมมือที่เกิดขึ้นมีแบ่งกลุ่ม และรวมตัวตามลักษณะพื้นที่ ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันแบบอัตโนมัติ เช่น มีการรวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ  การบริจาคโลหิต  หรือการทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ     ทางศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีต่างๆ   เป็นต้น

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคม การจราจร

        การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลใช้ยานพาหนะทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ  จำนวน  2  สาย  ดังนี้

        - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักติดต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางไปยังภาคใต้ ผ่านอำเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรีและ  ปากท่อ ต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้

        - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 (บ้านโป่ง – กาญจนบุรี) แยกจากถนน  เพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 66 ผ่านบ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง แล้วไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

        จากการที่พื้นที่ในเขตเทศบาล เป็นบริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  ที่เป็นย่านชุมชนและเศรษฐกิจที่สำคัญ (อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าเรือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  อำเภอเมืองนครปฐม  อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม)  จึงทำให้มีประชาชนที่เดินทางผ่านหรือเข้ามาติดต่อทำกิจธุระในเขตเทศบาล หรือใช้เส้นทางในเขตเทศบาลเป็นทางผ่านจำนวนมากประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นระยะๆ จึงทำให้การจราจรบนถนนประสบปัญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ อยู่บ้าง  โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  323  ในช่วงเปลี่ยนกะงานของพนักงานโรงงาน  ( ช่วงบ่ายและช่วงเที่ยงคืน )

        การขนส่งผู้โดยสาร  ปัจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนต์มีความสะดวกและเป็นที่นิยมที่สุด  โดยเฉพาะการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ได้แก่  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับการเดินทางระหว่างอำเภอใกล้เคียง จะมีรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ให้บริการจำนวน  2  สาย  คือ  บ้านโป่ง – โพธาราม  และสายกาญจนบรี – ราชบุรี  ผ่านเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  และมีรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323  ได้แก่  กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บ้านโป่ง , บ้านโป่ง – ราชบุรี , ราชบุรี - กาญจนบุรี  รวมถึง  รถตู้บริการ  ได้แก่  กรุงเทพฯ         ( ปิ่นเกล้า ) – บ้านโป่ง  และ กรุงเทพฯ ( อนุสาวรีย์ / หมอชิต ) – กาญจนบุรี

การประปา

        การดำเนินกิจการประปาในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระจับ    มีจำนวนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,887 ราย (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2557)

การไฟฟ้า

        การดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอบ้านโป่ง (ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วอำเภอ) โดยการไฟฟ้าได้ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามบ้านเรือน  สถานธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง  ๆ และหน่วยงานราชการ

การสื่อสารและโทรคมนาคม

        เขตเทศบาลตำบลกระจับ ถือเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่หลากหลาย ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้า  และโรงแรม  ระบบโทรคมนาคม จึงเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าว

        - การบริการด้านโทรศัพท์ในชุมชนเทศบาล  ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐานและระบบสื่อสารไร้สาย ( โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) ในรูปแบบโทรศัพท์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์สาธารณะได้จากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่  บริษัท  ทศท  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)  TOT  Corporation Public Company Limited   และบริษัท ที ที  แอนด์  ที  จำกัด  (มหาชน)  และบริษัท กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company  Limited  ซึ่งสามารถให้บริการด้านโทรศัพท์ได้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล โดยบริการดังกล่าวยังรวมถึงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  บริการสื่อสารข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต

        - การบริการด้านไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  1  แห่ง

        นอกจากนี้ในเขตเทศบาล  ยังมีหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนที่เป็นช่องทางการสื่อสาร   ที่สามารถตอบสนองการสื่อสารเพื่อชีวิตชุมชน  เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ โดยมีวิทยุชุมชนที่ส่งกระจายเสียงประมาณ  10  คลื่นความถี่  และมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ( ที่มีการจำหน่ายและรับบริการด้านการประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลกระจับ)  ได้แก่  เสียงมวลชน  ข่าวภาค 7  พลังชน  สื่อตะวันตก สื่อจักรีราช นิวชาวไทย ฯลฯ

การสาธารณสุข

        สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลกระจับ  ประกอบด้วย  คลินิกเอกชน  จำนวน  1  แห่ง  และสถานีอนามัยของรัฐ  จำนวน  2  แห่ง  คือสถานีอนามัยตำบลดอนกระเบื้อง  และสถานีอนามัยตำบลหนองอ้อโดยที่สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่หากเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาในอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนมากมายหลายแห่ง  เพราะมีระยะทางห่างจากเขตเทศบาลตำบลกระจับเพียง  5  กิโลเมตรเท่านั้น

การดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

        ดำเนินการโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรถดับเพลิง 1  คัน  หัวท่อประปาข้างถนนสำหรับต่อสายสูบน้ำดับเพลิง  จำนวน  11  จุด

การกำจัดขยะ

        เทศบาลดำเนินการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาล  และนำส่ง หจก.คุณธรรมขนส่ง      เป็นผู้กำจัดโดยวิธีการฝังกลบ บนพื้นที่  18  ไร่  3  งาน   เลขที่ 39/1  หมู่ 17 ตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

กีฬา  นันทนาการ  และการพักผ่อน

        กีฬา

        เทศบาลตำบลกระจับมีลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มาออกกำลัง  เล่นกีฬา  จำนวน  3  แห่ง คือ  ลานกีฬาบ้านโพธิ์เจริญ  ลานกีฬาชุมชนหัวโป่ง  สนามกีฬาของโรงเรียน วัดจันทาราม และสวนสาธารณะบึงกระจับ  ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาได้หลายประเภท  เช่นฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล  ตะกร้อ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้สำหรับบริการประชาชน  จำนวน  12  แห่ง  กระจายไว้ในชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลกระจับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

        นันทนาการและการพักผ่อน

        เทศบาลตำบลกระจับ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน  1 แห่ง คือ สวนสาธารณะบึงกระจับ  หมู่ที่  11  ตำบลหนองอ้อ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการทำนันทนาการ และการพักผ่อน ออกกำลังกายยามว่าง

 

คู่มือประชาชน