โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565

18 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน "ท้องถิ่นไทย"
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30น. นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน "ท้องถิ่นไทย" พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ
จากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ ได้อ่านสาส์น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
วันท้องถิ่นไทยตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาจนถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลา 117 ปี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!