วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

18 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลกระจับ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 
            วันที่ 18 มีนาคม 2566  นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกระจับ  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  และได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน  ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ และ กิจกรรม 5 ส. ภายในกองงาน 
            “วันท้องถิ่นไทย” ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!