การสานตระกร้ากระเป๋าจากเส้นกระดาษ paper band

18 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกระจับ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การสานตะกร้าจากเส้นกระดาษ Paper Band)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ประชาชนกลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และชุมชน นำไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสตรี เป็นการยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ สนง.ทต.กระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!