การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างประจำปี 2565

8 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาสัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาาีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือนจากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบกับเทศบาลตำบลกระจับได้ดำเนินการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 จากเดิมเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 ตามประกาศเทศบาลตำบลกระจับ ณ วันที่  26 เมษายน 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีติดต่อชำระภาษีได้ที่ เทศบาลตำบลกระจับ กองคลัง งานพัฒนารายได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือ สอบถามเพิ่มเติม 032-299643, 0949-453634 วันเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง