ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ

22 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ เทศบาลตำบลกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ มอบหมายให้นายนิพนธ์ สุพัฒนโกศล รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระจับ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้่งตรงจิตร5) สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เทศบาลตำบลกระจับ เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลกระจับ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง