ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรม

13 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ    เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย และจดทะเบียนพาณิชย์ ในที่ทำการเทศบาลตำบลกระจับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!