ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลกระจับ

7 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ มอบหมายให้นายนิพนธ์ สุพัฒนโกศล รองนายกเทศมนตรี และนายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัดเทศบาล ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลกระจับ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ด้านการดำรงชีพ เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ จำนวน 17 ราย และค่าวัสดุซ่อมแซมคอกสัตว์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 29,549 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!