หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ (๐๓) หมายเลขทะเบียน บม ๓๕๙๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๓๒๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566

การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566