วันที่ประกาศหัวข้อ
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนน บริเวณเกาะกลางถนนช่วงจากสามแยกระจับ - ดอนกระเบื้อง และเกาะกลางถนนตั้งแต่ต้นซอยเทศบาลกระจับ ๑๒ ถึงทางแยกเข้าสวนสาธารณะบึงกระจับ รวมไหล่ทางทั้ง ๒ ฝั่ง พื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนน บริเวณเกาะกลางถนนช่วงจากสามแยกระจับ - ดอนกระเบื้อง และเกาะกลางถนนตั้งแต่ต้นซอยเทศบาลกระจับ ๑๒ ถึงทางแยกเข้าสวนสาธารณะบึงกระจับ รวมไหล่ทางทั้ง ๒ ฝั่ง พื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดกวาดถนน และทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลคลองสาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย