ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระจับ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16   ดังต่อไปนี้  

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ”
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9.เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมการกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการเทศบาลประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  แบ่งออกเป็น

1.งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณของเทศบาล

2.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ

     อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3.  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

4.  งานทะเบียนประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล

5.  งานสาธารณกุศลของ เทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ

6.  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

7.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ

     ผู้ทำคุณประโยชน์

8.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง  และดำเนินการเลือกตั้ง

9.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

10. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

11. งานแจ้งมติ  ก.ท., ก.ท.จ.

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2.  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

3.  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

4.  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

     พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

5.  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

6.  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

7.  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

8.  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษา  และดูงาน

     การลาศึกษาต่อ  การขอทุนการศึกษา

9.  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลละลูกจ้าง

     การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

10. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

11. งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2.  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.  งานวิเคราะห์และพิจารณาด้านกฎหมาย   ทำความเห็น  สรุป  รายงาน เสนอแนะ

     รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน

4.  งานตรวจสอบ   ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน

     บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

5.  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

7.  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

8.  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานทะเบียนราษฎร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

2.  งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

3.  งานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน

     ของตนเอง

2.  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3.  งานจัดระเบียบชุมชน

4.  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ

     แก่ชุมชน

5.  งานจัดทำโครงการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

6.  งานดำเนินการพัฒนาชุมขนทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม การศึกษา  การอนามัย

     และสุขาภิบาล

7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี    งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

1.  งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

3.  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

4.  งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก

5.  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้

6.  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

7.  งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

8.  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง           ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี  งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งออกเป็น

1.งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณ

2.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและ

     อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3.  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ

     พนักงานเทศบาล

4.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ

5.  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

6.  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

7.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

8.  งานรับใบคำร้องต่างๆ

9.  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

10. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานการจัดซื้อและการจัดจ้าง

2.  งานการซ่อมและบำรุงรักษา

3.  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

4.  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

5.  งานการจำหน่ายพัสดุ

6.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2.  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

3.  งานจัดเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

4.  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

5.  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

6.  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ

7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

2.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ

     จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)

3.  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแบบคำร้อง  ของผู้เสียภาษี

     ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

4.  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอ

     พนักงานเจ้าหน้าที่

5.  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

6.  งานจัดเก็บและชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น

7.  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

     ในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษี

     แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

8.  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

9.  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

10. งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและ  รายได้อื่น

12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำ  ข้อมูลทางด้านวิศ -กรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ         การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งออกเป็น

1.งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณ

2.  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและ

     อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3.  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ

     พนักงานเทศบาล

4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

5.  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

7.  งานรับใบคำร้องต่างๆ

8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จ-

     ความชอบกรณีพิเศษ

9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานวิศวกรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

2.  งานวางโครงสร้างและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

3.  งานให้คำปรึกษาแนะนำ  และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

4.  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

5.  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

6.  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียด

     ทางด้านวิศวกรรม

7.  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม

8.  งานประมาณราคาก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

9.  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานสาธารณูปโภค

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานด้านการก่อสร้าง  ถนน  สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ

2.  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

3.  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า

4.  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

5.  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

6.  งานให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

7.  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา

8.  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา

9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอื่นๆ

2.  งานประมาณการ

3.  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่นๆ

4.  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

5.  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

6.  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

7.  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

8.  งานให้คำปรึกษาแนะนำ  ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานสวนสาธารณะ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์  สวนหย่อม ฯลฯ

2.  งานควบคุม  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.  งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธ์ไม้ต่างๆ

4.  งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

5.  งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

6.  งานให้คำปรึกษาแนะนำ  เผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

7.  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย   งานป้องกันโรคติดต่อ   งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ    เกี่ยวกับการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์   จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  แบ่งออกเป็น

1.งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณ

2.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและ

     อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3.  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ

     พนักงานเทศบาล

4.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ

5.  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

6.  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

7.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

8.  งานรับใบคำร้องต่างๆ

9.  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

10. งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

2.  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

3.  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

5.  งานสุขาภิบาลโรงงาน

6.  งานชีวอนามัย

7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานรักษาความสะอาด

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย

2.  งานกำจัดสิ่งปฏิกูล

3.  งานท่อระบายน้ำ

4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานส่งเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานอนามัยโรงเรียน

2.  งานอนามัยแม่และเด็ก

3.  งานวางแผนครอบครัว

4.  งานสาธารณสุขมูลฐาน

5.  งานโภชนาการ

6.  งานสุขภาพจิต

7.  งานด้านสุขศึกษา

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2.  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค

3.  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

4.  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

5.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                              

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ   ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง    การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี   และปฏิบัติ  หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งออกเป็น

1. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณของเทศบาล

2.  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ

     อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

3.  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล

     ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

4.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ

5.  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

6.  งานรับใบคำร้องต่างๆ

7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานนิติการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย   ร่างและพิจารณา

     ตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

2.  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

3.  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและร้องทุกข์

     หรืออุทธรณ์

4.  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

5.  งานควบคุมตรวจสอบ   และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  และ

     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย            

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานรวบรวม  วิเคราะห์  และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน

     และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

2.  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน

     หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3.  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง

     และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

4.  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

5.  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา

     ระยะปานกลาง  และแผนประจำปี

6.  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

7.  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภค

     ในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน

     และการประเมินผลงานตามแผน

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

2.  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัดและรัฐบาล

3.  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

4.  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็น

     ของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อเสนอแนะ

     ฝ่ายบริหาร  พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน

     ให้เหมาะสม  และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

5.  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

6.  งานสารนิเทศ

7.  งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

8.  งานควบคุมกิจการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล  และหน่วยงานอื่น

9.  งานต้อนรับ  แนะนำเที่ยว  รวมทั้งดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว

10. งานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว

      หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

11. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว

      ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว-

      ใหม่  และที่มีอยู่แล้ว

12. งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและ

      ให้คำแนะนำปรึกษาในการท่องเที่ยว

13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการประปา

        มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของการผลิตน้ำ  งานจำหน่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ  แบ่งออกเป็น

1.งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสารบรรณกอง

2.  งานประสานงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ

3.  งานจัดทำประกาศและคำสั่ง

4.  งานรับใบคำร้องต่างๆ

5.  งานรับคำขอใช้น้ำประปา

6.  งานจัดลงหน่วยงานน้ำ  และดูแลโปรแกรมบริหารงานประปา

7.  งานสวัสดิการต่างๆ  ของกองหรือฝ่าย

8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานผลิตและจำหน่ายน้ำ

    งานผลิต 

    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์  เครื่องไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  อุปกรณ์ต่างๆ

     และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา

2.  งานบำรุงรักษาบ่อ  และหอถังบาดาล

3.  งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของน้ำประปา  และสถานที่ทำการประปา

4.  งานตรวจสอบและระบายตะกอนในเส้นท่อประปา 

    งานจำหน่ายและบริการ 

    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ

2.  งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ

3.  งานตรวจสอบและดำเนินการแก้ผู้ลักลอบใช้น้ำ

4.  งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย

5.  งานให้บริการทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ

6.  งานอ่านมาตรวัดน้ำ, ลงหน่วยน้ำ

7.  งานตรวจสอบทดสอบมาตรวัดน้ำ

8.  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ

9.  งานถอดมาตรวัดน้ำและงดจ่ายน้ำ

3.งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย  เฉพาะการประจำปีของกอง

2.  งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

3.  งานตรวจฎีกาเบิกเงิน  และจ่ายเงินรายได้ของกอง

4.  งานรับ  เบิก-จ่าย  ตรวจเงิน   และเก็บรักษาเงินของกอง

5.  งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน  และบัญชีแยกประเภท

6.  งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ประจำเดือน  และงบประมาณสิ้นปี

งานพัสดุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานจัดหา-จัดซื้อ  และจัดจ้างพัสดุการประปา

2.  งานเบิก-จ่ายพัสดุ  และลงบัญชีรับจ่ายพัสดุประจำวัน

3.  งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

4.  งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ

งานจัดเก็บรายได้

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.  งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงิน

2.  งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน

3.  งานจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ

4.  งานลงบัญชีรายการลูกหนี้

5.  งานจัดทำบัญชีลูกจ้างประจำเดือนและงบสิ้นปี

6.  งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ