คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

ร.ต.ท.สมศักดิ์ ธนศักดา