กองการประปา

ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำ

ทองคำ มังกรทอง