กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข

-ว่าง-