กองการประปา

ผู้อำนวยการกองการประปา

นิกร ศรีพุทธโธ (รักษาราชการแทน)