ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ