ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ