ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสาธารณะข้างสถานีบริการแก๊ส PT (ซอยผู้ใหญ่เดช) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2 กันยายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ