ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 9 จากข้อมูล 9
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รร.วัดจันทาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รร.วัดจันทาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (บึงกระจับ) ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๐ - ๐๑๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม - ๓๕๙๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566