ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 376
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข ๕๕๒๓ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กง ๒๔๘๓ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค ๙๔๓๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุ ตามโครงการวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอกนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 พฤษภาคม 2567