ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 216
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย6 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด ๒.๐๘ x ๔.๐๘ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566