ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 85
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองช่าง ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX - ๓๑๑๔N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม - ๓๕๙๔ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ และโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอบ้านโป่ง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ1 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566