มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินจ่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจหน้าที่ดังนี้
    งานธุรการ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองคลัง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
    งานการเงินและบัญชี
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
    งานพัสดุ และทรัพย์สิน
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบ ว่าด้วนการพัสดุ
    งานพัฒนารายได
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ผู้อยู่ในเกณฑ์เสีบภาษีในปีงบประมาณ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากรและรายได้อื่น
    งานแผนที่ภาษี
        เป็นงานที่ทำเกี่ยวกับ การจัดทำแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยการแบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) เพื่อความสะดวกในการใช้เป็นฐานจัดเก็บภาษี